Husorden

Husorden

 

          Leveregler for godt naboskab

 

          Der er mange beboere i Olufsgård II, Afd. A, som alle har hver deres måde at indrette deres liv på. For at kunne trives sammen har Olufsgård 3              simple leveregler:

Vi tager hensyn til hinanden og taler roligt sammen, hvis vi er uenige.

Vi passer på vores ting og fælles områder, så vi undgår ekstra omkostninger.

Vi bidrager alle til , at det er sikkert at bo og færdes i afdelingen.

 

          Denne husorden fortæller, hvad de tre leveregler konkret betyder. Husordenen fortæller ikke om f.eks. vedligeholdelse, fremleje, råderet m.m.

          Det kan du læse om i istandsættelsesregulativet, i beboermappen, råderetsreglementet, i lejeaftalen, eller i lov om leje af almene boliger m.v.                  Istandsættelsesregulativet, beboermappen, råderetsreglementet og lejeaftalen er udleveret ved indflytning.

 

          Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

 

          Såfremt lejere, børn af lejere eller lejeres gæster optræder voldeligt eller truende over for andre lejere eller øvrige kan dette medføre øjeblikkelig            opsigelse af lejemålet.

 

 

          §1 - Hensyn: Støj

          Vi bor tæt, og derfor skal vi tage hensyn, når vi hører musik, har gæster eller bruger støjende maskiner.

 

Skru ned for lyden efter kl. 20.30, så dine naboer kan få deres aften-/nattero. Imellem kl. 22.00 og kl. 08.00 skal du vise særlig hensyn til dine naboer ved at dæmpe ned, så du ikke forstyrrer de andre beboeres ønske om nattero.

 

Brug af alle former for maskiner, samt værktøj og udstyr, der kan medføre støjgener for andre lejere må kun benyttes på:

          Hverdage mellem kl. 08.00 og 19.00 - Lørdag mellem kl. 09.00 og 17.00 - Søndag og helligdage mellem kl. 11.00 og 15.00.

 

Giv dine naboer besked i god tid, hvis du planlægger en fest.

Al leg eller unødig ophold på trapper, i kældre og i opgangsdøren er ikke tilladt.

Leg til væsentlig gene for andre beboere er ikke tilladt.

Boldspil henvises til boldbanerne ved Sirgræsvej 52.

Det er naturligvis ikke tilladt at tegne eller male på ejendommens træ- og murværk,eller på nogen måde beskadige ejendommens bygninger eller haveanlæg.

 

Disse husordenens regler er også gældende for garager og kælderrum.

Leg med luftbøsse, salonriffel, bue og pil og lign. er strengt forbudt på ejendommens område. Ejendomsfunktionærerne er pålagt at skride ind for at undgå meningsløse uheld.

Benyttelse af musikinstrumenter skal ske inden for ovennævnte tidsrum gældende for støjende værktøj og maskiner og med fornøden hensyntagen til naboerne.

I etageejendomme bør der ikke bades mellem kl. 24.00 og kl. 6.00 af hensyn til natteroen.

 

 

§2 - Hensyn: Ejendomme

          De fleste sætter pris på at bo i pæne omgivelser. Omgivelser, som man også kan vise frem, når man får gæster. Det skal vi alle sikre.

 

Opsætning af parabol eller antenne er ikke tilladt.

Brug kun navneskilte, som er godkendt af ejendomskontoret. Hold altid navneskiltet ajourført, kontakt ejendomskontoret ved navneændringer.

Husk at tømme din postkasse.

Altaner skal holdes rene for at undgå, at tilstopning af afløbet forårsager vandskade hos andre beboere.

Tøjtørring på altaner må kun finde sted under altanbrysthøjde.

Bankning af tæpper m.v. må ikke ske fra altaner af hensyn til andre beboere.

Altankasser med blomster er tilladt, deres ophæng skal holdes i pæn og forsvarlig stand.

Afskærmning omkring altanen skal godkendes af ejendomskontoret inden opsætning:

1. Afskærmninger skal være ens, så ejendommen fremstår som en helhed

2. De skal monteres forsvarligt, så de ikke frembringer støj ved blæsevejr.

Det er ikke tilladt at udbygge altanen til et lukket rum.

Altanen skal holdes fri for sne.

Brug af åben ild eller grill er ikke tilladt på altanerne.

Hold trappeopgangen pæn.

Døre, der er forsynet med smæklås eller dørpumpe, må ikke blokeres og skal holdes lukket.

Opsætning af vaskemaskine i lejlighederne er ikke tilladt.

Det er forbudt at ryge indendørs på fællesarealer.

De opsatte legeredskaber skal behandles med omtanke, således at alle kan have glæde af dem.

Følg ejendommens regler for brug af kælderrum, husk husordenen er også gældende der.

Opsætning af elinstallationer i kælderrum skal ske af autoriseret installatør og efterfølgende godkendes af inspektøren. Du vil blive afregnet for elforbruget individuelt via et tillæg til din husleje.

Kælderrum, såfremt sådanne rum er indrettet i de sikringsrum, der i henhold til lovgivningen skal forefindes, kan boligselskabet kræve ryddet med kort varsel.

Kælderrum skal, selv om de ikke benyttes, være aflåst og vinduer skal holdes lukkede.

Opskrivning på venteliste til ekstra kælderrum sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen i kontortiden. Din opskrivning skal fornyes årligt, imellem januar og marts.

Følg ejendommens regler for brug af vaskeri. Reglerne forefindes i dit vaskeri.

Følg ejendommens regler for brug af garager, husk husordenen er også gældende der.

Opskrivning på venteliste til garage sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen i kontortiden. For at kunne leje en garage skal man kunne dokumentere med registreringsattesten for bilen, at det er lejerens egen private bil. Din opskrivning skal fornyes årligt imellem januar og marts.

 

 

§3 - Hensyn: Orden

          Vi risikerer at få skadedyr som rotter og duer, hvis vi ikke holder orden på vores fællesområder.

 

Ryd op efter dig selv på fællesområderne – husk du som lejer også er ansvarlig for dine børn og gæster.

Fodring af alle typer dyr på ejendommens områder eller fra altanerne er ikke tilladt.

Smid dit affald i skraldecontainerne, lad det ikke stå.

Dit affald skal altid være forsvarligt indpakket.

Storskald skal altid henstilles i storskraldscontaineren – nøglen udleveres på ejendomskontoret.

Direkte campering er ikke tilladt på de grønne områder.

Observerer du skadedyr af enhver art (f.eks. rotter, kakerlakker o. lign.), skal dette omgående meddeles ejendomskontoret.

Udvendige skilte og reklamer må ikke anbringes på ejendommen uden afdelingsbestyrelsens godkendelse.

Smid ikke cigaretskodder på trappeopgange eller fællesarealer.

 

 

§4 – Hensyn: Dyr

          Det er i afdelingen tilladt – efter konkret ansøgning - at holde et husdyr pr. bolig. Forud for anskaffelsen af et dyr, skal særlig ansøgningsformular            og regler for husdyrhold udfærdiges, ligesom tilladelsen først er givet, når afdelingsbestyrelsen skriftlige tilladelse forligger.

 

          Der forefindes en separat husdyrreglement, som kan hentes på ejendomskontoret.

          Alle regler omkring husdyr er udspecificeret i dette separate regelsæt og skal overholdes. Gentagne overtrædelser vil medføre, at tilladelsen                  bliver inddraget med fjernelse af husdyret som konsekvens.

 

Du skal ansøge og have separat tilladelse hver gang du ønsker at anskaffe dig et nyt husdyr.

Følgende hunderacer eller blandinger af disse er forbudt i Olufsgård II A (Se liste i ansøgningsformularen i husdyrreglement eller ved udlevering på ejendomskontoret).

Pasning af andre hunde eller katte er ikke tilladt, undtagen efter skriftlig tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.

Dit husdyr må, uanset art, ikke være til støj- eller lugtgene for andre beboere.

Det er ikke tilladt at medbringe nogle former for husdyr i vaskekældrene.

Enhver skriftlig klage vil blive behandlet, og finder bestyrelsen klagen berettiget kan dette indebære, at man må skaffe sig af med husdyret, eller i yderste konsekvens fraflytte lejligheden.

 

 

§5 – Hensyn: Respekt

          Et godt hjem er afhængigt af et godt naboskab, når vi er uenige, taler vi med hinanden om det.

          Tal venligt og respektfuldt til andre. Fortæl, hvad du er utilfreds med og hvorfor, direkte til den det vedrører - prøv at finde en løsning.

          Hvis det ikke lykkes, så kontakt ejendomskontoret – alternativt afdelingsbestyrelsen.

          Det kan blive nødvendigt at skrive en klage og at inddrage de retslige instanser.

          Ønsker du at klage, kan dette kun ske skriftligt til ejendomskontoret.

          Du skal oplyse:

Hvem du klager over.

Hvad du klager over.

Hvor det er sket.

Hvornår det er sket.

Dit navn, adresse og hvordan du kan kontaktes.

Er i flere som klager sammen, skal alle jeres navne, adresser og hvordan i kan kontaktes fremgå.

 

 

§6 – Økonomi: Affald

          Vi får en ekstra regning, når vi ikke sorterer vores affald korrekt. Lad os sammen holde udgifterne og dermed også vores husleje nede.

Sorter dit affald rigtigt, se hvordan i beboermappen.

          Overholdes sorteringshenvisningerne i affaldsbrevet ikke, risikerer du at få en regning for oprydningsarbejdet.

Ejendomsfunktionærerne har ansvar for at holde vores område pænt, men ikke for at rydde op efter os hver især. Ryd derfor op efter dig selv, dine børn, husdyr eller gæster ellers risikerer du at få en regning for oprydningsarbejdet.

 

 

§7 – Økonomi: Vedligeholdelse

          Når vi passer godt på vores fælles ting og vores fælles område, sparer vi penge på reparationer og indkøb af nye ting, pas derfor godt på vores              fællesområder og ting.

          Husk at du har ansvar for, at alle i din bolig og dine gæster også kender reglerne.

 

Trappevask foretages af ejendommen. Beboerne må selv rengøre dørtrin og under måtterne.

Kontakt ejendomskontoret, hvis f.eks. dit toilet eller vandhane begynder at løbe – alle reparationer skal bestilles på ejendomskontoret.

Sørg for at afløb ikke stopper til, da det kan medføre vandskader. For at undgå tilstopning af afløbsrør bør man være varsom med, hvad der skylles ud gennem vask og toilet. Bleer, vat, fedt og lign. må aldrig kastes i toiletkummen. Rensning af afløbsrør og kloakker er både besværlig og bekostelig. Forstoppelser og utætheder i installationerne skal straks meldes til ejendomskontoret - Såfremt årsag til eventuel tilstopning er selvforskyldt, vil lejeren risikere, at få en regning for udbedringsarbejdet.

Utætte vandhaner og toiletter medfører ofte et stort og fordyrende merforbrug af vand. Defekte haner kan også være til lydmæssig gene for andre beboere. Ved fejl/mangler og eventuelle forstoppelser skal dette hurtigst muligt anmeldes til ejendomskontoret.

For at undgå frostsprængninger må radiatorerne i vinter perioden aldrig være helt lukkede, men termostaten skal indstilles på den * = stjernemarkering, der findes.

Hold boligen opvarmet om vinteren og husk at lufte ud, så der ikke kommer fugt i boligen. For at undgå fugtdannelse og deraf følgende ødelæggelse af træværk, tapet og maling skal effektiv udluftning finde sted flere gange daglig – råd findes i beboermappen.

Hvis vandhaner eller radiatorer skulle være frosset, skal ejendomskontoret omgående have besked herom.

Defekte vinduer, såvel i lejligheden som i ejendommen i øvrigt, skal meldes til ejendomskontoret.

Ingen ændringer af lejligheden må finde sted uden skriftlig tilladelse, evt. med tilladelse fra bygningsmyndighederne. Der henvises i øvrigt til reglerne om råderet.

Reglerne om råderet administreres af boligselskabet i.h.t. Boligselskabernes Landsforenings fortolkning af disse. Alle ændringer i.h.t. reglerne om råderet, skal ansøges og godkendes af afdelingsbestyrelsen før arbejdet påbegyndes. Alle ændringer skal udføres forsvarligt og håndværksmæssigt korrekt.

El-arbejde skal udføres af autoriserede el-installatører.

VVS-arbejde skal udføres af aut. gas- og vandmestre.

 

 

§8 – Sikkerhed: Færdsel og parkering

          Det skal være sikkert for os alle at færdes i og omkring afdelingen. Kør forsigtigt og overhold skiltning - Sørg for at dine gæster overholder                      reglerne.

Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de af ejendomsselskabet etablerede parkeringspladser.

Parkering er ikke tilladt langs boligvejenes fortove og hvor vejbanen indsnævres ved udkørslerne til Sirgræsvej og ]ulerosevej.

Last- og campingvogne, trailere samt u indregistrerede køretøjer, må ikke, udover kortvarig parkering, henstilles på ejendommens område, heller ikke på parkeringspladserne.

Parkering af gæsters/bekendtes personbiler/motorcykler er tilladt, så længe de har ærinde i afdelingen.

Af hensyn til børnenes sikkerhed anmodes beboerne om at køre med forsigtighed på boligvejere – max. 20 km i timen.

Bilvask er ikke tilladt.

Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstier og fortove.

Cykler må ikke henstilles, således at de er til gene for andre, men kun på de pladser og i de rum, der er indrettet hertil.

Knallerter må ikke henstilles i kældrene eller cykelkælderrum.

Henstilling af cykler og knallerter i opgange, under trapper samt foran indgangspartiet er ikke tilladt.

Defekte cykler, knallerter og barnevogne m.v. der har henstået i længere tid, vil blive fjernet. De fjernede effekter vil blive opbevaret i 2 måneder inden destruktion.

 

 

§9 – Sikkerhed: Brandsikkerhed

          Vi skal gøre hvad vi kan, for at undgå brand. Hvis uheldet er ude, skal vi sikre, at brandfolkene kan komme frem, og at vi selv kan komme ud.

 

Hold brandveje fri.

Alle genstande, fx sko, tøj, flasker, børnecykler, barnevogne m.m. er ikke tilladt at opbevare i trappeopgangen – det er tilladt have en måtte i opgangen.

Hold branddøre og vinduer lukket.

Grill kun på de særligt indrettede pladser, alt brug af åben ild er ikke tilladt på afdelingens områder.

Brug af åben ild eller grill er ikke tilladt på altanerne.

Barnevogne og legeredskaber mv. må ikke henstilles i opgange og indgangspartier samt under trapper, men skal henstilles på de anviste pladser.

Reparationer og opbevaring af knallerter i kældre er af hensyn til brandfaren strengt forbudt.

Fyrværkeri må ikke afbrændes i afdelingens bygninger.

Fyrværkeri må ikke afbrændes i afdelingens områder, med undtagelse af

31/12 kl 18.00 – d. 1/1 kl 02.00 og må ikke påføre andre beboer, deres ejendom eller afdelingen nogen form for skade.

 

 

§10 - Sikkerhed: Forsikring

          Ved tyveri, brand, vandskade eller lignende uheld er det vigtigt at være forsikret, så du kan få erstatning. Sørg for at have en indboforsikring.

 

Boligselskabet har tegnet brandforsikring og almindelig grundejerforsikring, der kun omfatter skader på ejendommen.

Boligselskabet har ikke tegnet nogen glasforsikring og kummeforsikring.

Enhver skade, der i deres lejlighed måtte opstå på ejendommen, f.eks. sprængte vandrør eller radiatorer, overløb fra vask, brandskade eller indslag af regn eller sne, skal omgående anmeldes til ejendomskontoret.

Samtidig gøres der opmærksomt på, at vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængning eller indslag af regn eller sne, ikke er dækket af afdelingens forsikring, men almindeligvis af din private forsikring.

Hvis du selv eller dine børn slår en rude itu er ansvaret dit, men under normale forhold vil en sådan skade blive dækket af din familieansvarsforsikring. Opstår en sådan skade, meld den da omgående til ejendomskontoret og til dit forsikringsselskab.